Privacy verklaring

Privacy verklaring van Stichting FairBreeding

Stichting Fairbreeding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In dit Privacy document informeren wij u graag hierover.

De website fairbreeding.nl, fairbreed.nl en fairdogs.nl worden beheerd door Stichting FairBreeding. .

In overeenstemming met zijn statutaire doelstellingen verleent FairBreeding diverse diensten, waaronder:

a. Het certificeren van inrichtingen;

b. Het certificeren van (ouder)dieren en deze inschrijven in een register.

c. Het afgeven van een afstammingscertificaat.

d. Het aan inrichtingen toekennen van het recht om het keurmerk FairBreed te voeren;

e. Het uitgeven van FairBreed certificaten voor ouderdieren. Deze hebben het recht het keurmerk FairBreed te voeren.

In het kader van de genoemde dienstverlening verwerkt FairBreeding diverse persoonsgegevens van u.

Stichting FairBreeding is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Fairbreeding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens van u zelf hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat u diensten van ons afneemt, of omdat u ons om inlichtingen verzoekt. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook automatisch verzamelen, wanneer u onze website bezoekt, waarop wij gebruik maken van cookies.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Eventueel kamer van koophandelnummer

en eventueel het BTW nummer

Bent u een eigenaar/bezitter van een dier, dan verwerken wij gegevens over uw dier

zoals chipnummer, paspoortnummer, ouders, geboortedatum van het dier hond en het land van herkomst.

De gegevens die wij automatisch van u verwerken, zijn onder meer informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze website, uw surfgedrag en uw IP adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Gegevens over uw activiteiten op onze website en indien benodigd uw bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor doeleinden die verband houden met de behartiging van de belangen op het gebied van het keurmerk FairBreed. In dat kader verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden.

Wij verlenen diensten die gerelateerd zijn aan het registreren van dieren die het keurmerk FairBreed mogen voeren.

Ook kunnen wij uw gegevens verwerken voor de controle op de naleving van uw verplichtingen om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Tevens verwerken wij uw gegevens met als doel het registeren van uitslagen van gezondheidsonderzoeken van dieren.  Verder verwerken wij gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen voor door ons verrichte diensten.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fairbreeding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stichting FairBreeding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting FairBreeding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FairBreeding) er tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FairBreeding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

FairBreeding verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FairBreeding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer , tablet of smartphone. Stichting FairBreeding gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze site geen cookies ontvangt. We voldoen volledig aan de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van cookies. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van Stichting FairBreeding, dan kunt u een e-mail sturen naar info@fairbreeding.nl

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting FairBreeding en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fairbreeding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek . FairBreeding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FairBreeding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fairbreeding.nl

Van geen enkel gegevensverkeer over het internet kan gegarandeerd worden dat dit 100% veilig is. Wij zullen er naar streven uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van uw gegevens, die u naar ons stuurt of vanaf de website verstuurt, niet 100% garanderen. Zodra wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we ons uiterste best om de veiligheid daarvan te verzekeren en om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Stichting FairBreeding, 6 januari 2020